Νέα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων 80.000 ανέργων με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς έχει σχεδιάσει  σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης σε 11 διαφορετικές ειδικότητες

Αναλυτικά:

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού& εφαρμογών

Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να εμπλουτίσει τις γνώσεις του/της και να αποκτήσει δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργία, τη παραμετροποίηση και τη συντήρηση – διαχείριση ενός ιστότοπου ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού σε επίπεδο online περιεχομένου.

Διάρκεια: 200 ώρες       Εκπαιδευτικό επίπεδο: τουλάχιστον  δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics)

Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να εμπλουτίσει τις γνώσεις του/της και να αποκτήσει δεξιότητες σε διαχείριση του εφοδιασμού μιας επιχείρησης με επιμέρους δραστηριότητες επικεντρώνοντας σε θέματα, όπως η μεταφορά πρώτων υλών και τελικών εμπορευμάτων, η αποθήκευση τους, η διαχείριση των αποθεμάτων, ο συντονισμός των δρομολογίων και ο έλεγχος της διανομής των τελικών προϊόντων.

Διάρκεια: 200 ώρες       Εκπαιδευτικό επίπεδο: τουλάχιστον  υποχρεωτική εκπαίδευση

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Βασικές ψηφιακές δεξιότητες & εφαρμογές γραφείου

Το πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας πληροφορικά «εγγράμματος» πολίτης και ένας επαγγελματίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει τη χρήση και τις λειτουργίες του δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος Windows και τις εφαρμογές του Office, που αποτελούν τα βασικά εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή για χρήση στο σπίτι, πολύ δε περισσότερο στον εργασιακό χώρο.

Διάρκεια: 200 ώρες Εκπαιδευτικό επίπεδο: τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση

Θεματική κατηγορία: Πράσινες δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Κυκλική οικονομία.

Οι επιχειρήσεις, σήμερα, οφείλουν να ακολουθούν καινοτόμα συστήματα και μοντέλα. Ένα από αυτά είναι της Κυκλικής Οικονομίας. Η κυκλικότητα, επηρεάζει πολλούς τομείς πέρα των επιχειρήσεων, όπως η γεωργία, τα οικοσυστήματα και οι προστατευόμενες περιοχές. Οι συμμετέχοντες μέσα από το πρόγραμμα κατάρτισης, θα κατανοήσουν της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και των διαφορών του γραμμικού μοντέλου με το κυκλικό. Επιπλέον, θα μπορούν να αναλύουν την σχέση του πρωτογενή τομέα με την Κυκλική Οικονομία όπως επίσης και με άλλες μορφές επιχειρηματικότητας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα .

Διάρκεια: 200 ώρες Εκπαιδευτικό επίπεδο: τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Ψηφιακό Marketing

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να υποστηρίξουν το τμήμα marketing και δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης στην προσπάθειά να μεταβεί από την παραδοσιακή στη σύγχρονη μορφή του μάρκετινγκ. Επιπλέον, θα γνωρίζουν όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις του ψηφιακού marketing και των μεθόδων προώθησης και προβολής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου. Θα είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες του branding και ειδικότερα με τις στρατηγικές ονομασίας προϊόντος και την σημασία της στην διαδικτυακή παρουσία.

Διάρκεια: 200 ώρες Εκπαιδευτικό επίπεδο: τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης παρέχει στους/στις καταρτιζόμενους/-ες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει οποιοσδήποτε δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα διδαχθούν τα βήματα για την σωστή επιλογή πλατφόρμας και τεχνικών στοιχείων ανάπτυξης ενός e-shop, τις τακτικές marketing για την προώθηση της ηλεκτρονικής επιχείρησης και όλα τα μυστικά για την ικανοποίηση των πελατών και την αποτελεσματική εσωτερική λειτουργία του eshop, εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Διάρκεια: 200 ώρες Εκπαιδευτικό επίπεδο: τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Επεξεργασία εικόνας & video δημιουργία ψηφιακών εντύπων.

Στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό εφαρμογών οπτικής επικοινωνίας και την αποτελεσματική επεξεργασία εικόνας με χρήση των πλέον διαδεδομένων εργαλείων λογισμικού.

Διάρκεια: 200 ώρες Εκπαιδευτικό επίπεδο: τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Επεξεργασία εικόνας & video δημιουργία ψηφιακών εντύπων.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων στους συμμετέχοντες, σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών σχεδιασμού και σελιδοποίησης εντύπων.

Διάρκεια: 200 ώρες Εκπαιδευτικό επίπεδο: τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Θεματική κατηγορία: Πράσινες δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Έξυπνο σπίτι & έξυπνες πόλεις – εφαρμ. απομ. ελέγχου.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την διαχείριση και την συντήρηση κτιρίων και να αποκτήσουν γνώσεις για τις ψηφιακές επικοινωνίες και τις τεχνολογίες δικτύων ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν την έξυπνη διαχείριση και τη συνεχή βελτιστοποίηση-αυτοματοποίηση των κτιρίων και να μπορούν να αξιοποιούν τα τεχνολογικά εργαλεία έξυπνης διαχείρισης (BMS, BIM, Internet of Things κ.ά.) των έξυπνων σπιτιών, αλλά και την υλοποίηση έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την χρήση της τεχνολογίας του παγκόσμιου αποδεκτά προτύπου KNX.

Διάρκεια: 200 ώρες Εκπαιδευτικό επίπεδο: τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές  δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ικανοί αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές με σκοπό την εκμάθηση / εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιών στους τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να διαθέτουν βασικές αρχές και γνώσει από τους επιστημονικούς αυτούς τομείς και με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιούν τεχνικές στην ελκυστική παρουσίαση τους στην τάξη ώστε να ωθήσει τους εκπαιδευόμενους να καλλιεργήσουν κλίσεις και να ανακαλύψουν το επιστημονικό περιεχόμενο με έναν διαδραστικό τρόπο.

Διάρκεια: 200 ώρες Εκπαιδευτικό επίπεδο: τριτοβάθμια εκπαίδευση

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές  δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης παρέχει στους/στις καταρτιζόμενους/-ες την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών με σκοπό την εκμάθηση / εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιών μέσα από την συνδυαστική ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να χρησιμοποιούν τεχνικές στην ελκυστική παρουσίαση μαθημάτων στην τάξη ώστε να ωθήσει τους εκπαιδευόμενους να καλλιεργήσουν κλίσεις και να ανακαλύψουν το επιστημονικό περιεχόμενο με έναν διαδραστικό τρόπο.

Διάρκεια: 200 ώρες Εκπαιδευτικό επίπεδο: τριτοβάθμια εκπαίδευση

Συχνές ερωτήσεις — απαντήσεις

Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν άνεργοι άνω των 18 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

H διάρκεια παρακολούθησης είναι έως 200 ώρες (περίπου 2 μήνες). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί και με τους τρεις τρόπους διδασκαλίας (δια ζώσης, σύγχρονης τηλεκατάρτισης, ασύγχρονης τηλεκατάρτισης).

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €. Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα για ένα πρόγραμμα 200 ωρών ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν στις 27 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 25 Αυγούστου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Αναλυτικά, κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να συμπληρώσει στην ειδική ιστοσελίδα «Μητρώο Ωφελουμένων» εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν την περίοδο από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο 2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4430/2016 : Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ ( Ο. Α. Ε.Δ.), που προτίθενται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. πριν από την έναρξή του και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Ο. Α. Ε.Δ..

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΚΥΑ Αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/2018 – ΦΕΚ 2281/Β/15-6-2018 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» :

«Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς εντάχθηκε επιτυχώς στο μητρώο των εκπαιδευτικών φορέων (παρόχων κατάρτισης) οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα ως άνω προγράμματα.

Εφόσον είσαι άνεργος/η άνω των 18 ετών, απόφοιτος/η τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να αναμένεις το επόμενο χρονικό διάστημα την σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Δ.Υπ.Α. ώστε να υποβάλεις την Αίτησή σου.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΠΑ
2022-06-03 10_28_37-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΤ_-_Προσωρινά_μητρώα_παρόχων_επαγγελματικής_κατάρτισης_γι