Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, μοναδικός φορέας κατάρτισης Δημόσιου χαρακτήρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η προκήρυξη του νέου προγράμματος Voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Τι Περιλαμβάνει η Δράση;

Η δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» απευθύνεται σε 10.000 άνεργους δικαιούχους, που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας. H δράση περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικότητες κλάδων αιχμής (200 ώρες)
 • Πρακτική άσκηση ανέργων σε επιχειρήσεις, (380 ώρες)
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 10.000 άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτική δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990

Διευκρινίζεται ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι :

 • παρακολουθούν ή/και έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της  αίτησης συμμετοχής.

Ποιο είναι το Εκπαιδευτικό Επίδομα;

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι €2.520 και περιλαμβάνει:

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 1.000,00€, διάρκειας 200 ωρών
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης €1.520, διάρκειας 380 ωρών

Πως θα γίνει η αίτηση συμμετοχής;

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα αρχίζει από 23/12/2020 (14:00)  και λήγει 1/2/2021 (14:00).

Για την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ οι υποψήφιοι θα πρέπει  να προσκομίσουν στο ΚΕΚ του Δήμου Καστοριάς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή φωτοτυπία αυτής
 2. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός της Κάρτας Ανεργίας του ΟΑΕΔ π.χ. Κάρτα Ανεργίας ή Αποδεικτικό ανανέωσης (όχι Βεβαίωση Ανεργίας)
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2019 (το τελευταίο εκκαθαριστικό)
 4. Τίτλο Σπουδών (απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου ή πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ)


Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα προσκομίσετε :

α. στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ Αγίας Βαρβάρας 13 δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς (κτίριο πρώην ορφανοτροφείου) ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 16:00

ή

β. να τα αποστείλετε (ως αρχεία σκαναρισμένα ή εικόνες) στο  e-mail : kekoresteias@gmail.com

Στην περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών μέσω e-mail θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας τα εξής στοιχεία :

 • Αριθμό τηλεφώνου (σταθερό και κινητό)
 • Την προσωπική διεύθυνση e-mail
 • Να δηλώνετε εάν έχετε ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας»
 
Ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια των εορτών το Κ.Ε.Κ. θα παραμείνει κλειστό κατά τις ημερομηνίες με κόκκινο χρώμα.

Τι συμβαίνει με την κάρτα ανεργίας και το επίδομα ανεργίας για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΟΑΕΔ, οι προϋποθέσεις διατήρησης της ιδιότητας του ανέργου στην περίπτωση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης είναι: α) να είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος, β) να δηλώσετε τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και να γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε σωρευτικά τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις το δελτίο ανεργίας θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης/εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία ο επιδοτούμενος άνεργος (ταμείο ανεργίας), εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, έχει δικαίωμα κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος να λαμβάνει κανονικά το επίδομα ανεργίας.

Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή;

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τους υποψήφιους  είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (1 μόριο ανά πλήρη μήνα )
 2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).
 3. Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

 

Αναλυτικά, τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής:

Ποια είναι τα Αντικείμενα Κατάρτισης;

Η Δράση θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις των παρακάτω κλάδων και σε ειδικοτήτων:

1.ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αντικείμενα κατάρτισης:

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

β) Εργασίες Μόνωσης

γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

2. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Αντικείμενα κατάρτισης:

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

β) Επαγγελματίας Καθαριστής

γ) Λινοθηκάριος

δ) Οροφοκόμος

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Αντικείμενα κατάρτισης:

α) Σερβιτόρος

β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Η επιλογή του αντικειμένου κατάρτισης από τους ωφελούμενους θα γίνει μετά την οριστική επιλογή τους και πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πως μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα;

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καστοριάς στο τηλέφωνο 2467025388 (Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:00) ή να επισκεφθούν την σελίδα https://voucher.gov.gr/