Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πιστοποιημένους εκπαιδευτές, στο ΚΔΒΜ του Δήμου Καστοριάς

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης:  Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα κοινωνικής πρόνοιας (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης  διάρκειας 120 έως 150 ωρών (έκαστο) στα οποία θα συμμετέχουν ωφελούμενοι της ως άνω δράσης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης σε 16 διαφορετικά αντικείμενα κατάρτισης ανάλογα με τις επιλογές των ωφελουμένων και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Ως εκ τούτου, καλούνται οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων (μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ) οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή» την οποία μπορούν να βρουν εδώ . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως την Τετάρτη 6 Μαΐου 2021 (12:00 το μεσημέρι)  . Πριν συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το αναλυτικό κείμενο της “Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” το οποίο ακολουθεί.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση