Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός για την υλοποίηση μαθημάτων, σε περιβάλλον Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (elearning).

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, υλοποίησε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2021, Δωρεάν Εισαγωγικό εξ αποστάσεως (elearning) πρόγραμμα με τίτλο:

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για την  υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλον Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (elearning).

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 223 εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξαρτήτως ειδικότητας και εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η υποστήριξη των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν στο μέλλον εκπαιδευτικό έργο με την μέθοδο  της τηλεκατάρτισης (σύγχρονης ή/και ασύγχρονης), ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τον εκπαιδευτικό τους σχεδιασμό και την εκπαιδευτική τους πράξη στις νέες απαιτήσεις.

Η συμβολή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλον σύγχρονου e-learning σε αριθμούς (δείτε το σύντομο βίντεο που ακολουθεί).

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών / επιμορφωτικών προγραμμάτων κυρίως με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης (e-learning), καθιστά απαραίτητη την προσαρμογή των εκπαιδευτών στις νέες απαιτήσεις. Απαιτήσεις που συνδέονται αφενός με την ανάγκη εξοικείωσης με την χρήση των νέων τεχνολογιών αφετέρου με την προσαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, στις νέες μεθόδους υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ο εκπαιδευτής καλείται να χρησιμοποιήσει με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας όπως πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α. , ψηφιακές εφαρμογές για την διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ή την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ή την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

Παράλληλα ο εκπαιδευτής καλείται να προσαρμόσει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του, στις νέες μεθόδους και μέσα εκπαίδευσης χωρίς όμως να αλλοιώσει ή υποβαθμίσει βασικές αρχές των θεωριών μάθησης και ειδικότερα των θεωριών μάθησης ενηλίκων.

Χωρίς δηλαδή ο εκπαιδευτής να θεωρεί  ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι αυτοσκοπός αλλά και χωρίς να αποδεχθεί άκριτα ότι η χωροχρονική απόσταση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου είναι παράγοντας που εμποδίζει  την μάθηση.

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτών που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν στο μέλλον εκπαιδευτικό έργο (σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο)  με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικότερα τηλεκατάρτισης (σύγχρονης ή/και ασύγχρονης), ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τον εκπαιδευτικό τους σχεδιασμό και την εκπαιδευτική τους πράξη στις νέες απαιτήσεις.    

 • σε πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων
 • σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων (πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ)
 • σε εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ.
 • σε καθηγητές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • σε επιμορφωτές Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (των Δήμων)
 • σε  εκπαιδευτές προγραμμάτων ΛΑΕΚ
 • σε καθηγητές κέντρων ξένων γλωσσών
 • σε εκπαιδευτικό προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • σε στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι αναλαμβάνουν έργο ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης
 • σε ανθρώπους που σχεδιάζουν – οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις γενικής επιμόρφωσης
 • σε καθηγητές φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
 • σε καθηγητές που διαθέτουν εμπειρία στην σχολική εκπαίδευση

Περιεχόμενο σύγχρονης τηλεκατάρτισης:

 • Εισαγωγή στις έννοιες τηλεκπαίδευση (e-learning) και μεικτή εκπαίδευση ( blended learning)
 • Διαφορές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δια ζώσης εκπαίδευσης
 • Οι διαστάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Συμβουλές για μια επιτυχημένη τηλεδιάσκεψη
 • Επίδειξη εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Περιεχόμενο ασύγχρονης τηλεκατάρτισης:

 • Οδηγοί χρήσης της πλατφόρμας zoom
 • Οδηγοί χρήσης της πλατφόρμας Big Blue Button (bbb)
 • Οδηγοί χρήσης της πλατφόρμας webex

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση καλέστε στο 2467025388 (Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:30 έως 16:00).

kostos
ημερολογιο
Διάρκεια σεμιναρίου

3 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση
9 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού)

βεβαιωση
Βεβαίωση

Χορηγείται Βεβαίωση συμμετοχής από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς.