Β’ κύκλος των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων 30.000 ανέργων με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ολοκληρώνονται την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Μετά την συμμετοχή 110.000 ανέργων στα προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών και
πράσινων δεξιοτήτων της ΔΥΠΑ, «ανοίγει» νέος κύκλος αιτήσεων για επιπλέον 30.000
ανέργους.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00, και θα ολοκληρωθεί (σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ) την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.
Τα προγράμματα έχουν ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή
επανένταξή τους, στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας.
Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής
διάρκειας  200 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα
συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς
και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται στο ποσό των
1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πριν ξεκινήσετε την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής διαβάστε προσεκτικά στις “Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις” την ενότητα “Πως θα υποβάλλω την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα”

Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις

Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στην ΔΥΠΑ, άνω των 18 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου) ή κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού εφόσον έχουν αποφοιτήσει έως το 1980.

Αντίθετα ΔΕΝ θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

  • Όσοι δεν είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΔΥΠΑ, και άνω των 18 ετών
  • Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση στο πλαίσιο των έργων ανέργων ή εργαζομένων, της ίδιας δράσης και έχουν  ενταχθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε τμήμα το οποίο υλοποιήθηκε.

H διάρκεια παρακολούθησης είναι 200 ώρες. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί και με τους τρεις τρόπους διδασκαλίας (δια ζώσης, σύγχρονης τηλεκατάρτισης, ασύγχρονης τηλεκατάρτισης).

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €. Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα για ένα πρόγραμμα 200 ωρών ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€.

Οι αιτήσεις συμμετοχής  ξεκινούν στις 18 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. και θα ολοκληρωθεί (σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ) την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Αναλυτικά, κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να συμπληρώσει στην ειδική ιστοσελίδα «Μητρώο Ωφελουμένων» εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Για την ολοκλήρωση της Αίτησης θα πρέπει να αναρτήσει συγκεκριμένα δικαιολογητικά όπως :

1. Ταυτότητα

2. Τίτλο σπουδών 

3. Υπεύθυνη Δήλωση (επεξεργασμένη μέσω του gov.gr ή με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ) η οποία θα απευθύνεται στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με το εξής κείμενο:

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με
τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2:
Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες
(Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία
δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων των ανέργων και σύμφωνα με τις προθεσμίες που θα θέσει η ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4430/2016 : Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ ( Ο. Α. Ε.Δ.), που προτίθενται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. πριν από την έναρξή του και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Ο. Α. Ε.Δ..

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΚΥΑ Αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/2018 – ΦΕΚ 2281/Β/15-6-2018 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» :

«Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς εντάχθηκε επιτυχώς στο μητρώο των εκπαιδευτικών φορέων (παρόχων κατάρτισης) οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα ως άνω προγράμματα.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΠΑ
2022-06-03 10_28_37-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΤ_-_Προσωρινά_μητρώα_παρόχων_επαγγελματικής_κατάρτισης_γι