Voucher Εργαζομένων – Δ.ΥΠ.Α

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες.

Πλοήγηση στο άρθρο

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε την υλοποίηση της δράσης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες» .

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζομένων, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα κατάρτισης;

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ποιες είναι οι παροχές του προγράμματος;

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

  • εκπαίδευση 80 ωρών,
  • παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή,
  • βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα,
  • συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού

Υπάρχει εκπαιδευτικό επίδομα;

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι ίσο με 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης (5,00 χ 80 ώρες=400,00€).

Με ποια μέθοδο θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα;

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με την μικτή μέθοδο εκπαίδευσης, δηλαδή:

– 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση (3 ημέρες).

– 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (12 ημέρες).

– 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πως μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν στις 22/12/2022 και η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή έως την εξάντληση των 150.000 voucher.

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να υποβάλει αίτηση συμμετοχής θα πρέπει:

  1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση επιλέγοντας https://voucher.gov.gr/ και στην συνέχεια στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ να επιλέξει «Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Εργαζομένων για κατάρτιση». Για την συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ θα πρέπει χρησιμοποιηθούν οι προσωπικοί κωδικοί taxisnet.
  2. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να αναρτήσει τα εξής αρχεία (σε μορφή pdf):

– Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

– Αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

– Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr ή με γνήσιο υπογραφής από Κ.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 Νέα
Στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων, «sub 2:
Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες
(Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

  1. Μετά την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εκτυπώσει ή αποθηκεύσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ).

Ποιος εκπαιδευτικός φορέας θα υλοποιήσει τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης;

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς εντάχθηκε επιτυχώς στο μητρώο των εκπαιδευτικών φορέων (παρόχων κατάρτισης) οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα εν λόγω προγράμματα.

Προτεινόμενα αντικείμενα κατάρτισης.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (μοναδικό σε όλη την Ελλάδα ΚΔΒΜ το οποίο ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση) σχεδίασε και σας προτείνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία αποσκοπούν στην απόκτηση ή/και αναβάθμιση ψηφιακών  και «πράσινων» δεξιοτήτων  σας.

Σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα κατάρτισης και το περιεχόμενο τους και στη συνέχεια να ψηφίσετε το πρόγραμμα της επιλογής σας προκειμένου να μας υποστηρίξετε στον καλύτερο προγραμματισμό υλοποίησης τους.

(πατήστε στον τίτλο του προγράμματος για να δείτε περισσότερες πληροφορίες)

Προτεινόμενα αντικείμενα κατάρτισης

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (μοναδικό σε όλη την Ελλάδα ΚΔΒΜ το οποίο ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση) σχεδίασε και σας προτείνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία αποσκοπούν στην απόκτηση ή/και αναβάθμιση ψηφιακών  και «πράσινων» δεξιοτήτων  σας.

Σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα κατάρτισης και το περιεχόμενο τους και στη συνέχεια να ψηφίσετε το πρόγραμμα της επιλογής σας προκειμένου να μας υποστηρίξετε στον καλύτερο προγραμματισμό υλοποίησης τους.

(πατήστε στον τίτλο του προγράμματος για να δείτε περισσότερες πληροφορίες)

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ενδοτμηματική και διατμηματική γραμματειακή υποστήριξη ενός οργανισμού προκειμένου αυτός να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την οργάνωση και ιεράρχηση εργασιών, τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων με γνώμονα τις δημόσιες σχέσεις, την άριστη χρήση του ηλεκτρονικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των μηχανών γραφείου.

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /GDPR & ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες ώστε να διαχειρίζεται με ασφάλεια πληροφορίες και δεδομένα στο διαδίκτυο, να αποφεύγουν και να αντιμετωπίζουν κακόβουλο λογισμικό, να διαχειρίζονται με ασφάλεια ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε  να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές  Κοινωνικής Δικτύωσης με σκοπό την προβολή μιας επιχείρησης στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδίου μάρκετινγκ. Επιπρόσθετα να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες χρήσης των εργαλείων  διαδικτυακής ανάλυσης (Web Analytic Tools).

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία:ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας πληροφορικά «εγγράμματος» πολίτης και ένας επαγγελματίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει τη χρήση και τις λειτουργίες του δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος Windows και τις εφαρμογές του Office (word – excel internet) , που αποτελούν τα βασικά εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή για χρήση στο σπίτι, πολύ δε περισσότερο στον εργασιακό χώρο

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /GDPR & ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες ώστε να διαχειρίζεται με ασφάλεια πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα πολιτών που φυλάσσονται σε έναν δημόσιο φορέα ή μία επιχείρηση, τηρώντας τόσο την Ελληνική όσο και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως απαιτείται βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού 2016/679.

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται ή προσβλέπουν στον μέλλον στην απασχόλησή τους (ως κύριο ή δευτερεύων επάγγελμα) σε οποιοδήποτε επίπεδο ή είδος εκπαίδευσης – επιμόρφωσης. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστήσει τους εκπαιδευόμενους ικανούς να οργανώνουν αποτελεσματικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας  με τον κατάλληλο τρόπο ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές , όπως παρουσιάσεις – ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια – εννοιολογικούς  χάρτες – εκπαιδευτικούς   ιστότοπους και ιστολόγια – Εκπαιδευτικές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κτλ.

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, να σχεδιάζουν το πλάνο υλοποίησης ενός έργου, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται το φυσικό του αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος, την ποιότητα, τους ανθρώπινους πόρους, τις προμήθειες, τους κινδύνους, την επικοινωνία και τους εμπλεκόμενους του έργου και να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στη διοίκηση έργου με χρήση Η/Υ.

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να υποστηρίξουν το τμήμα marketing και δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης στην προσπάθειά να μεταβεί από την παραδοσιακή στη σύγχρονη μορφή του μάρκετινγκ. Επιπλέον, θα γνωρίζουν όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις του ψηφιακού marketing και των μεθόδων προώθησης και προβολής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου. Θα είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες του branding και ειδικότερα με τις στρατηγικές ονομασίας προϊόντος και την σημασία της στην διαδικτυακή παρουσία.

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Πράσινες δεξιότητες 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να  κατανοούν τα είδη κρίσεων και καταστροφών, να έχουν πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών και να γνωρίζουν  τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, τεχνολογικές καταστροφές) και να γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης γεωπληροφοριακών συστημάτων για τον εντοπισμό και την καταγραφή φυσικών καταστροφών. Επιπρόσθετα, να γνωρίζουν  τις οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις των κρίσεων-καταστροφών, να οργανώνουν ομάδες πυρασφάλειας, διάσωσης, εκκένωσης και διαφυγής, να γνωρίζουν τη στρατηγική μείωσης των επιπτώσεων και αποκατάστασης της ομαλότητας και την επικοινωνιακή διαχείριση οποιασδήποτε κρίσης.

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης

 

Θεματική κατηγορία: Πράσινες δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοούν το πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, τις κατηγορίες αποβλήτων, τα στάδια επεξεργασίας και τις προδιαγραφές ποιότητας επεξεργασίας αποβλήτων, τις αρχές μηχανολογίας και αυτοματισμών, να εκτελούν εργασίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, να φροντίζουν για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση ρύπανσης, να εκτελούν δειγματοληψίες, να αξιολογούν τις μετρήσεις ρύπων και να διαχειρίζονται ομάδες εργασίας.

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης